Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

Aktualizacje programu Ewidencja Wyposażenia PL+

Aby pobrać najnowszą aktualizację musisz posiadać ważną usługę pomocy technicznej. Sprawdź ważność Twojej usługi w dziale Twoje konto. Jeśli upłynął termin ważności Twojej pomocy technicznej przedłuż ją klikając na poniższy link.

Numer aktualnej wersji: 2.8

Kup aktualizację programu lub


Chcesz być informowany o aktualizacjach programów?
Podaj nam Swój email i zapisz się na newsletter:
Zgadzam się z Polityką Prywatności


Ważne: Każda aktualizacja zawiera w sobie zmiany z poprzednich wersji.

Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.8 PL+ z dnia 02.09.2022

 • NOWOŚĆ: Hurtowa deaktywacja Terminów, Napraw i Dokumentów:
  • Opcja: Deatkywuj terminy (Naprawy, Dokumenty) dla wskazanego Komputera / Sprzętu / Licencji (Dostęp z menu kontekstowego dla wskazanego wiersza w wybranej tabeli: Hurtowa deaktywacja terminów).
  • Opcja: Deatkywuj terminy (Naprawy, Dokumenty) dla wskazanego przedziału czasowego (Dostęp z menu głównego: Narzędzia -> Hurtowa deaktywacja terminów).

 • Skorygowane błędy:
  • Naprawiono błąd z funkcją "Przelicz sumy" dla Terminarza.
  • Skorygowano wyrównywanie danych liczbowych i tekstowych w poszczególnych kolumnach i tabelach.
  • Korekta szerokości napisów niemieszczących się na ekranie.
  • Korekta raportów (poprawa układu graficznego).

 • Zmiany i usprawnienia w interfejsie graficznym: poprawiono domyślne rozmiary okien, szerokość kolumn.


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.7 PL+ z dnia 16.03.2022

 • NOWOŚĆ: Aktualizacja ilości środków BHP na magazynie:
  • Ułatwienie aktualizacji stanów ilościowych środków BHP podczas edycji danych na ekranie "Stan posiadania".
  • Po zakończeniu edycji stanu posiadania dla danego pracownika program zaproponuje aktualizację ilości danego środka BHP (pomniejszenie stanu w przypadku pobrania środka lub powiększenie w przypadku zwrotu środka).
  • Opcja włączenia / wyłączenia ekranu aktualizacji stanu środków bhp (domyślnie włączone).
  • Opcja umożliwiająca automatyczne podstawienie pomniejszonej/powiększonej ilości środkow BHP jako aktualnej ilości pozostałych środkóch BHP na magazynie (domyślnie wyłączone).
  • Dodano funkcję informującą o łącznej ilości posiadanych środków przez wszystkich pracowników na zakładce "stan posiadania".

 • Skorygowane błędy:
  • Lista przypisanych do programu licencji w pewnych okolicznościach nie odświeżała się.
  • W niektórych przypadkach podgląd środków BHP ukrywał część zakładek z danymi.
  • Skorygowano błędne formatowanie znaku cudzysłowia w trakcie eksport danych do arkusza CSV.

 • Drobna reorganizacja menu i usunięcie zbędnych, nieaktualnych opcji programu.
 • Usprawnienia i korekty w interfejsie graficznym programu (m.in. kolory fontów, niemieszczące się napisy).


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.6 PL+ z dnia 24.02.2021

 • NOWOŚĆ: Automatyczna kopia bezpieczeństwa: cykliczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych podczas uruchamiania programu co zadany okres (np. co 30 dni).
 • Funkcja ta może ułatwić odzyskiwanie danych np. w przypadku awarii dysku twardego.
 • Ustawienia archiwizacji, takie jak m.in. ilość tworzonych jednoczesnych kopii, czas między kolejnymi backupami mogą być zmieniane przez Administratora w Opcjach programu.
 • Opcja uniemożliwiająca zmianę numeru ewidencyjnego pracownika w kartotece osobowej.
 • Dodano brakujące pole do odznaczania klasyfikatora dla Innego Sprzęty.
 • Usprawnienie: Obsługa skalowania rozdzielczości (np. gdy ustawiono w Windowsie skalowanie rozmiaru czcionek na 125%).
 • Poprawka mechanizmu podpowiadania dat, wyeliminowanie błędu w przypadku wadliwego formatu daty.
 • Skorygowano błędną obsługę pola NRKPIR w raportach.
 • Kilka innych, mniejszych poprawek i usprawnień.


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.5 PL+ z dnia 15.05.2020

 • Dostosowanie istniejących raportów, umożliwiające prezentację dłuższych pól typu numer ewidenyjny, nazwa wyposażenia, numer licencyjny, itp.
 • Nowe (przebudowane), konfigurowalne przez użytkownika protokoły przekazania / likwidacji / wydania wyposażenia
 • Definiowanie treści dodatkowych pól na protokołach ("Miejscowość", "Nagłówek dokumentu", "Treść protokołu", "Stopka / Uwagi / Dodatkowe informacje").
 • Zapamiętywanie treści dodatkowych pól na protokołach. Wczytywanie ich zawartości po ponownym uruchomieniu programu.
 • Korekta modułu notatnika.
 • Drobne korekty w interfejsie użytkownika.
 • Domyślna lokalizacja nowotworzonej bazy danych w folderze C:\Ewidencja_DB


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.4 PL+ z dnia 25.03.2019

 • Przycisk "Deaktywuj wszystkie znalezione terminy" na ekranie sprawdzania terminów
 • Nowa opcja automatycznej zmiany pracownika odpowiedzialnego za komputery/sprzęt na innego, wskazanego przez użytkownika (menu: narzędzia - opcja Zmień hurtowo osobę odpowiedzialną)
 • Dostęp do logów programu (przycisk F12)
 • Drobne korekty w interfejsie użytkownika
 • Korekta błędów związanych z obsługą pamięci operacyjnej


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.3 PL+ z dnia 31.01.2018

 • Zwiększenie czytelności okien poprzez zmianę kontrastu (fonty w czarnym kolorze)
 • Dodawanie użytkownika do historii, domyślnie z bieżącą datą
 • Korekta okien dialogowych, poprawa problemu z nie zawsze działającymi przyciskami TAK/NIE
 • Korekta drobnych błędów


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.2 PL+ z dnia 01.03.2016

 • Poprawiono usterki podczas edycji Napraw na zakładce Inny sprzęt
 • Środki BHP - poprawiono problem z formatem dat
 • Stan Posiadania Środków BHP - dodano sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
 • Usprawniony mechanizm łączenia się z bazą


WAŻNE dla posiadaczy Raportów Dodatkowych:
Od wersji 2.1 musisz pobrać i zainstalować ponownie najnowsze wersje Raportów Dodatkowych.


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 2.1 PL+ z dnia 11.12.2015

 • Nowa szata graficzna w stylu Windows 10
 • Zapamietywanie rozmiaru głównego okna programu
 • Zapamiętywanie szerokości kolumn w tabelach. Teraz gdy zmienisz szerokość kolumny program zapamięta je i przywróci przy ponownym uruchomieniu


WAŻNE dla posiadaczy Raportów Dodatkowych:
Jednocześnie z niniejszą aktualizacją pobierz i zainstaluj ponownie najnowsze wersje Raportów Dodatkowych.


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 1.0.6 PL+ z dnia 03.12.2013

Nowe funkcje:
 • Import listy pracowników z MS Excel
 • Mechanizm podpowiadania ostatnio nadanego numeru ewidencyjnego (przycisk ze znakiem zapytania)


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 1.0.5 PL+ z dnia 01.05.2012

Nowe funkcje:
 • edycja załączników (skany, dokumenty zakupowe, zdjęcia, dokumenty pdf, Word, Excel itp.) dla komputerów, sprzętu, oprogramowania, licencji oraz środków BHP
 • raport: zestawienie załączników
 • możliwość deaktywowania naprawy lub dokumentu (program nie będzie przypominał więcej o tym elemencie)
 • drobne błędy:
  • koretka błędów na zakładce BHP
  • koretka błędów związanych z odświeżaniem zawartości tabel podczas dodawania nowych komputerów / sprzętu itp.
  • korekta błędów związanych z uprawnieniami dostępu do poszczególnych opcji
 • ulepszenie ekranu sprawdzania terminów:
  • nowa kolorstyka + możliwość rozszerzenia okna
  • dodatkowe informacje, oznaczenie elementu: termin, naprawa, dokument, BHP
  • deaktywacja elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów
  • usunięcie elementu bezpośrednio z ekranu sprawdzania terminów
  • zapisywanie wyniku sprawdzania do pliku tekstowego
  • przewijanie listy przy pomocy kółka myszki
 • i inne


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 1.0.4 PL+ z dnia 21.07.2010

Nowe funkcje:
 • Poprawiona szybkości ładowania ekranów dot. Komputerów / Sprzętu / środków BHP itp.
 • Obsługa kółka nawigacyjnego myszy
 • Możliwość przewijania zawartości tabel przy użyciu kólka myszy
 • Możliwość wydruku pojedyńczego ekranu, np. dane wskazanego komputera / licencji
 • Magazyn zasobów, części, materiałów eksploatacyjnych
 • Sprawdzanie stanów magazynowych, informowanie o wyczerpaniu zapasu
 • Dodatkowe pole notatek na głównym ekranie (np. do zapisywania rzeczy do zrobienia)
 • i inne


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 1.0.3 PL+ z dnia 09.01.2010

Nowe funkcje:
 • Ewidencja środków i odzieży BHP
 • Kontrola bieżącego stanu posiadania środków BHP przez pracowników
 • Historia posiadania środków BHP przez pracowników
 • Kontrola zapotrzebowania na środki
 • Przypominanie o konieczności wymiany środków BHP
 • Przypominanie o niskim stanie magazynowym środków BHP
 • Rejestr zakupów środków i odzieży BHP
Nowe raporty:
 • Zestawienie odzieży i środków BHP
 • Stan posiadania środków BHP
 • Historia posiadania środków BHP
 • Zapotrzebowanie na środki BHP
 • Koszty zakupu środków BHP


Aktualizacja Ewidencji Wyposażenia do wersji 1.0.2 PL+ z dnia 11.05.2008

Nowe funkcje:
 • rejestr dokumentów związanych z komputerami i sprzętem
 • historia użytkowania poszczególnych komputerów i sprzętu
 • rejestr zleceń na wykorzystanie / wypożyczenie sprzętu
 • rejestr rozliczeń użytkowania sprzętu wg stawki za godzinę pracy
 • filtrowanie danych wg klasyfikatorów sprzętu, komputerów, programów
 • i wiele innych


Dla firmy: Asystent Firmowy PL+ Nowoczesna Aplikacja Internetowa do Zarządzania Firmą
Dla domu: Domowe Finanse PL+ Planowanie i Kontrolowanie Osobistego Budżetu